Predmet javnega razpisa je v letih 2019, 2020 in 2021 priprava dogodka, namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, ki se obeležuje 20. 6., na katerem aktivno, vzajemno in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno zaščito, prosilci za mednarodno zaščito in predstavniki družbe sprejema. V letih 2020 in 2021 je predmet razpisa tudi izvedba spremljajočih aktivnosti pred Svetovnim dnevom beguncev z namenom ozavestiti prebivalce Republike Slovenije o splošni begunski tematiki s poudarkom na dobrih praksah ter izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci za mednarodno zaščito ter osebe z mednarodno zaščito pri vključevanju v družbo.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:

  • vsebinski sklop 1 (izvaja se v letih 2020 in 2021): skozi vse leto izvedba aktivnosti namenjenih ozaveščanju širše populacije o splošni begunski tematiki,
  • vsebinski sklop 2 (izvede se v letih 2019, 2020 in 2021): izvedba javnega dogodka namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev. Dogodek naj se izvede v Ljubljani v tednu, ko se obeležuje Svetovni dan beguncev.

Prijavitelji morajo ponuditi predlog javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa. Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje do 30. 7. 2021.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču v RS ali
  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
  • nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
  • izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.

Rok prijave: 30.04.2019

Več na tej povezavi.