V Uradnem listu RS št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020. 

  Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017. 

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega: – za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 550.000 EUR; – za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 500.000 EUR; – za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 950.000 EUR. 

  V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015 in v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 do vložitve vloge. 

  Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. 

  Več Informacij na:

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467 

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  objavlja 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020. 

  Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017. 

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.410.000 EUR, od tega: – za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 610.000 EUR; – za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 800.000 EUR. 

  Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja. 

  Več informacij:

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1466 

 3.  Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-USP). 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-USP) s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020. 

  Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 87.850,00 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na javni razpis »Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020«, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

  Več informacij:

  http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1918

 4. Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 

  Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 

  Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.                                                                                                                           

  Več informacij na:

  https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/569-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-razpis-p1-plus-2019-garancije-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.