AKTIVIRAJMO SE!

S projektom Aktivirajmo se smo želeli spodbuditi dva procesa, in sicer smo želeli izboljšati kakovost življenja mladih na podeželju ter omogočiti več možnosti vključevanja osebam s posebnimi potrebami in osebam NEET (angl. Not in education, employment or training).

NAMEN

Namen projekta je bil vključiti mlade iz ruralnih okolij v delovanje Mladinskega centra Idrija (MC) ter vključiti mlade s posebnimi potrebami in osebe NEET v aktivnosti MC. S projektom smo želeli vzpostaviti Mobilno točko MC-G, pripraviti strategijo za njegovo nadaljnje delovanje, ter identificirati zainteresirane mlade s posebnimi potrebami oz. osebe NEET.

CILJI

CILJ 1: z metodami aktivne participacije zviševati kakovost življenja na podeželju, in sicer z:

  • identifikacijo potreb mladih v Godoviču,
  • pripravo programa in vzpostavitvijo MT-G točke,
  • izvedbo 12 različnih podjetniških, športnih, kulturnih aktivnosti,
  • pripravo strategije za delo vnaprej, prek katere se bo spodbujalo trajnost projekta v Godoviču,
  • pripravo in izvedbo celostne grafične podobe MT-G.

CILJ 2: aktivirati potencialno ranljive skupine, in sicer z:

  • identifikacijo mladih s posebnimi potrebami in osebami NEET,
  • vključevanjem teh mladih v obstoječe aktivnosti MC,
  • pripravo strategije za delo vnaprej, prek katere se bo spodbujalo trajnost projekta v MC.

VEČ O PROJEKTU