AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja dopolnitev 2. javnega razpisa za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov. 

  V 2. javnem razpisu za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Uradni list RS, št. 82/18) se na koncu 2. točke 13. poglavja Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev pika nadomesti s podpičjem in dodata novi podtočki l) in m), ki se glasita: 

  »l) pri lastni predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva oziroma predelavi proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe je dovoljena uporaba tehnoloških surovin, pri čemer se kot tehnološke surovine štejejo kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu ne pridelujejo oziroma ne predelujejo, kot npr. sladkor, riž, začimbe in sol. Pri proizvodih živalskega izvora se šteje, da gre za lastno pridelavo, če so živali, iz katerih izvirajo ti proizvodi, v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj tri mesece, razen prašičkov do 20 kg žive teže, perutnine, kuncev ter jagnjet in kozličkov, ki so v reji pri posameznemu članu partnerstva od rojstva ali najmanj en mesec; m) izpolnjevanja pogoja iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe se ugotavlja na podlagi podatkov iz: – zbirne vloge člana partnerstva (npr. prijavljene površine in vrste kmetijskih rastlin na teh površinah), – RKG (npr. vrsta rabe GERK), – Evidence imetnikov rejnih živali, – Evidence rejnih živali, – Registra prašičev na gospodarstvu, – Registra drobnice na gospodarstvu, – Centralnega registra kopitarjev, – Centralnega registra govedi, – Registra čebelnjakov, – Registra pridelovalcev grozdja in vina in – ustreznih knjigovodskih listin oziroma izpiskov iz drugih evidenc, iz katerih je razviden izvor proizvodov.«.

  2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 

 2. Zavod za šport RS Planica objavlja javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2019. 

  Predmet javnega razpisa: sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih: – prvomajske počitnice (od 27. 4. do 4. 5. 2019) – poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2019) – poletne počitnice II (od 26. 8. do 30. 8. 2019) – jesenske počitnice (28. 10. in 30. 10. 2019). Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole. 

  Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). 

  Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2019 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine, navedene v predmetu javnega razpisa, je 42.000 EUR. 

  Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 25. marca 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.