AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«.

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 3.928.770,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 2.946.577,50 eurov ter prispevek Republike Slovenije 982.192,50 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v tem javnem razpisu.

Več infromacij:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1460

 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.781.855,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 2.086.391,25 eurov ter prispevek Republike Slovenije 695.463,75 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Več informacij: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1459

 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«.

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.122.142,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 1.591.606,50 eurov ter prispevek Republike Slovenije 530.535,50 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov

Več informacij: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1461

 

4. Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Cilji javnega razpisa:

 – povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;

– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in

– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 3. 2019.

 

Več informacij: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909

 


 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.