Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija vas vabi na delavnico

 RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE ZA LETO 2018 IN NOVOSTI

                                                                                                  

Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Na delavnici boste izvedeli na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018. Seznanili vas bomo z davčnimi in računovodskimi novostmi, ki nas čakajo v letu 2019 na področju ZDDV-1 in SRS 2016 (2019).

Kdaj: sreda, 13. 2. 2019, ob 16:00 uri

Trajanje: 2 uri

Kje: Učilnica ICRUM, Mestni trg 2, 5280 Idrija

  

VSEBINA SEMINARJA:

 • Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
 • Oslabiti terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog.
 • Vodenje, vrednotenje in prodaja nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev.
 • Storitve izvajanja na nepremičninah v Sloveniji državah članicah EU ali tretjih državah.
 • Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 • Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava in bonitet zaposlenih.
 • Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika.
 • Davčne olajšave za leto 2018 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • MSRP 15 in MSRP 16 – za koga sta pomembna.
 • Novosti na področju DDV od 1. 1. 2019 dalje.
 • Odgovori na vprašanja ter diskusija.

  

Predavatelj: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja računovodstva in financ. Je predavateljica in nosilka predmetov s področja financ, računovodstva in davkov na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah, pa tudi avtorica najrazličnejših strokovnih in znanstvenih člankov ter urednica raznih strokovnih publikacij.

 

Prijave in dodatne informacije: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava na e-mail tina.lisac@icra.si ali 040 315 335. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

 Seminar je za udeležence brezplačen.

 Vljudno vabljeni!

 

VABILO