Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija razpisuje prosto delovno mesto »Strokovna - strokovni vodja dolgega programa socialne aktivacije«.

Opis delovnega mesta oz. dela: Izvedba Dolgega programa socialne aktivacije .

Kandidatka – kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja) in

- najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ranljivih skupin (tveganje revščine, brezposelni,..) in na področju izvajanja programov s področja dviga socialnih kompetenc ali dviga zaposljivosti oz. približevanja vstopu na trg dela. (Obvezno dokazilo - izpis iz ZPIZa)

- usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,

- vozniški izpit B-kategorije.

Prosto delovno mesto se razpisuje za obdobje 6 mesecev za polni delovni čas.

Kandidatke in kandidati morajo ob prijavi priložiti naslednje obvezne priloge:

- dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe (fotokopija diplome),

- izpis delovne dobe iz ZPIZ,

- kratek življenjepis z navedbo delovnih izkušenj s poudarkom na zahtevanih delovnih izkušnjah,

- izjavo o poznavanju dela z računalnikom,

- fotokopijo osebnega dokumenta.

Kontaktna oseba delodajalca: Jožica Lazar tel. 05 3743 910, jozica.lazar@icra.si 

Kandidati prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po elektronski pošti na naslov jozica.lazar@icra.si do vključno 13.2.2019.

O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri. Zaposlitev bo izvedena po potrditvi kandidata s strani MDDSZ.

ICRA d.o.o. Idrija