V Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. 

  Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

   – nakup in postavitev mrež proti toči,

  – nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

  – ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,

  – ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.600.000 EUR. 

  Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure. 

  Več informacij na:

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1456 

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. 

  Predmet razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. 

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR. 

  Več informacij najdete na:

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1455 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.