Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki potekajo v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov spada v sklop nacionalnega projekta promocije hrane iz bližine in je dolgoročni projekt nacionalnega interesa, ki se izvaja z namenom povečevanja nakupov/potrošnje slovenske hrane na eni strani ter ozaveščanja in dvigovanja zavesti o širši družbeni dobrobiti kot posledici uživanja lokalne hrane ter o kakovosti hrane slovenske pridelave in predelave.

Projekti, ki se bodo sofinancirali skozi ta razpis, morajo na inovativen način med ciljnimi skupinami promovirati, informirati in izobraževati ciljne javnosti o različnih področjih, povezanih z lokalnimi živili.

Ciljne javnosti po tem razpisu so: skupine potrošnikov, nakupni odločevalci, mnenjski voditelji, mladi, kadri, ki delujejo v procesu vzgoje in izobraževanja, pridelovalci, predelovalci, zadruge, trgovine, povezovalni členi, javni zavodi, verige preskrbe s hrano.

Na razpis se lahko prijavijo: podjetja, samostojni podjetniki, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu, pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakon a o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. Če gre za profitne subjekte (podjetja), so do sofinanciranja upravičeni subjekti, katerih letni promet ne presega 200.000,00 EUR.

Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt po tem razpisu je 10.000 EUR. Če gre za kompleksnejši projekt, lahko vlagatelj zaprosi za sofinanciranje v višini največ 20.000 EUR.

Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90% vseh upravičenih stroškov.

Projekti morajo trajati najmanj 1 mesec. Upravičeni bodo izdatki, nastali od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015. Projekt je lahko zastavljen tudi kot enkraten dogodek.

Upravičeni stroški so: produkcijski stroški, najem dvoran, organizacija dogodkov, izobraževanj, stroški promocije in oglaševanja, plače in drugi stroški dela zaposlenih, potni stroški in dnevnice, stroški zunanjih izvajalcev, nakup osnovnega materiala za izvedbo projekta, simbolične nagrade v okviru tekmovanj.

Rok za prijavo: 30. 10. 2014.