Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe. Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočilo njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

Predvideno je, da bo za posamezno kohezijsko regijo izbrano eno projektno partnerstvo za izvajanje programa.

V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali naslednje aktivnosti:

  • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.

  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so projektna partnerstva, pri čemer projektno partnerstvo sestavljajo najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb.

Upravičene so pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje naslednjih dejavnosti:

  • SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje in/ali
  • SKD 94.200 – Dejavnosti sindikatov, SKD 94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj, SKD 94.120 Dejavnost strokovnih združenj in/ali
  • SKD 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje, SKD 84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovito poslovanje in/ali
  • delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje s področja izobraževanja in trga dela, storitve za spoznavanje poklicev in trga dela, karierno svetovanje, storitve učenja veščin), določeno v okviru ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta organizacije

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša največ 3.638.312,00 EUR, od tega je 1.819.156,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 1.819.156,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS.

Rok prijave:  07.02.2019

Več na tej povezavi.