Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socilanega sklada. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

TEMELJNE IN POKLICNE KOMPETENCE 2018-2022

Naslov projekta: TPK 2018-2022 LU Ajdovščina

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Ajdovščina

Ostali partnerji v konzorciju: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o., PE Kormberk

Obdobje trajanja projekta: od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2022

Vrednost celotnega projekta: 538.421,02 EUR

Od oktobra 2018 do jeseni 2022 Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija na našem območju izvaja izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki so namenjeni vsem odraslim (razen osebam s statusom upokojenca, študenta ali dijaka) s poudarkom na starejših od 45 let, lahko pa se vključujejo tudi mlajši.

Programi so za udeležence brezplačni, saj jih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj opercije je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Zavedamo se, da je za lažje prilagajanjem spremembam, učinkovitejše opravljanje delovnih nalog, osebnostno rast, dejavno sodelovanje v družbi in za večjo konkurenčnost na trgu dela potrebno kontinuirano pridobivanje splošnih in poklicnih zmožnosti zato bomo v naslednjih letih izvajali naslednje programe v večih izvedbah:

a) Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja, Moj korak, Most do izobrazbe, Knjige so zame, Razgibajmo življenje z učenjem);

b) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev;

c) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle;

d) Neformalni izobraževalni programi (40 ur) z različnimi tematikami:

  • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • tuji jeziki (angleščina, italijanščina, nemščina, ruščina,… na ravni od A1 do B2),
  • splošni programi (spoznavanje različnih tehnologij, finančna pismenost, kreativnost, umetniško izražanje, komunikacija, javno nastopanje, trženje, priprava na upokojitev, zdrav življenjski slog (npr. prehrana, organizirana vadba,…),…,
  • pridobivanje digitalnih kompetenc (splošna in specifična znanja uporabe IKT);

e) Programi za uporabo načel HACCP sistema;

f) Programi priprav za prijavo v postopek za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij;

g) Programi priprav na izpite iz slovenskega jezika in tujih jezikov

h) Programi priprav na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

ICRA bo v tem obdobju izvedla izobraževalne programe za najmanj 180 udeležencev, v skupnem obsegu 955 andragoških ur. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Termini izobraževalnih programov

Vabimo vas, da spremljate aktualno ponudbo izobraževalnih programov na naši spletni strani www.icra.si, na Facebook profilu ali se naročite na prejemanje naših novic in obvestil tukaj.

Ker želimo izvajanje programov tako vsebinsko, kot izvedbeno čim bolj prilagoditi potrebam lokalnega okolja vabimo vsa podjetja, zavode, samostojne podjetnike in druge organizacije, da nam sporočijo svoje interese in potrebe po izobraževanjih. Programe lahko izvedemo tudi za zaključene skupine.   

Javni poziv za izbor izvajalcev izobraževalnih programov

Za vse informacije o projektu smo vam na voljo na spodnjem kontaktu.

Dušanka Černalogar

T: +386 5 37 43 913

E: dusanka.cernalogar@icra.si

Naložbo TPK 2018-2022 LU Ajdovščina sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija , Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.