RAZPIS ZA DIREKTORJA ICRA d.o.o. 

Skupščina družbe Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija na podlagi 10. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, objavlja javni razpis za delovno mesto 

direktorja družbe Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-     najmanj VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske, pravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri,

-     najmanj 5 let dela na vodstvenih položajih,

-     aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje drugega tujega jezika,

-     organizacijske in vodstvene sposobnosti,

-     usposobljenost za uporabo računalniških orodij,

-     dobro pisno in pogovorno izražanje,

-     usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev,

-     vodstvene in organizacijske sposobnosti,

-     zmožnost navdušiti in motivirati sodelavce za dosego zastavljenih ciljev,

-     vozniški izpit B-kategorije. 

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih let. 

Kandidati morajo ob prijavi priložiti naslednje obvezne priloge:
-     dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe (fotokopija diplome),

-     kratek življenjepis iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih položajih (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na vodstvenih položajih - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),

-     izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika in pasivnem znanju drugega tujega jezika,

-     izjavo o znanju uradnega jezika, o usposobljenosti za uporabo računalniških programov in vozniškem izpitu B kategorije,

-     program poslovnega in programskega razvoja družbe skladno z usmeritvami idrijsko-cerkljanskega območja za mandatno obdobje,

-     fotokopijo osebnega dokumenta,

-     izjava, da se lahko v imenu kandidata pridobi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ne poteka kazenski postopek,

 -     izjava kandidata, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju kandidata.

Kandidati prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici, s pripisom: »Prijava – razpis za direktorja družbe – ne odpiraj«, v roku 14 dni po objavi razpisa, do vključno 18.7.2018, priporočeno po pošti na naslov: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

Razpis začne veljati z dnem objave 4.7.2018. Obravnavale se bodo le pravočasne in popolne vloge.

O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


ICRA d.o.o. Idrija