V Uradnem listu RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018. 

  Predmet javnega razpisa ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018: izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja. 

  Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 3.350.000,00 EUR. 

  Prijave morajo biti oddane do vključno 30. 7. 2018 do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 

  Povezava do več informacij: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/18/razp-crp-hrana-18.asp 

 2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021. 

  Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska. 

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 znaša okvirno 48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da se sprejme štiri prijave, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR oziroma do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 28. 6. 2018 do 11. ure. 

  Povezava do več informacij: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/18/razp-japonska-19-21.asp

 3. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, objavlja dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017. 

  Predmet javnega razpisa: izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 1.000.000,00 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 7. 2018 do 23:59 ure. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.