AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA


V Uradnem listu RS št. 23/2018 z dne 13. 4. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017, s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 7. 2. 2018.

V Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18« se v prvem odstavku in tabeli v 6. točki javnega razpisa »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremenita višina in odstotek sredstev, tako da se besedilo po novem glasi: »Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 4.175.724,00 EUR.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 50.000,00 EUR.

Proračunska postavka Kohezijska regija % Leto 2018
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU Vzhodna Slovenija 57,87 2.416.379,10
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU Zahodna Slovenija 42,13 1.759.344,90
Skupaj 100 4.175.724,00

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Več: TUKAJ


2. Ministrstvo Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«

Predmet JR je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Dolgotrajna oskrba (v nadaljnjem besedilu: DO) je področje, ki predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna Republike Slovenije, se morajo pričeti z datumom navedenim v pogodbi o sofinanciranju (okvirno od junija 2018 dalje) in končati najkasneje do 30. junija 2020.

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2018, 2019 in 2020 največ do 6.100.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike.

Več informacij: TUKAJ

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja 1. Javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: – 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU, – 1.250.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75%, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25%

Javni razpis za operacijo Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.

Povezava do več informacij: TUKAJ

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.: 05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.