Izredno ugodni mikrokrediti na voljo tudi za obmejna problemska območja

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je poleg mikrokreditov za problemska območja, danes dodatno v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavil še razpis 

P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.   

Tovrstni mikrokrediti so namenjeni najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ v Republiki Sloveniji, z ukrepom pa namerava spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posameznih obmejnih problemskih regij.

Podjetja iz obmejnih območij imajo na ta način možnost najeti mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.  

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. 

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja: 

  •  ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
  •  ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
  •  ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu 

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:20.04.2018, 20.05.2018, 20.06.2018, 20.07.2018, 20.09.2018 in 20.10.2018. 

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.03.2018 do 01.03.2019.

Več informacij lahko dobite na spodnji povezavi:

http://www.grnewsletters.com/archive/sps_novice/IZREDNO-UGODNI-MIKROKREDITI-NA-VOLJO-TUDI-ZA-OBMEJNA-PROBLEMSKA-OBMOJA-501944704.html?e=&u=BQT43&s=IC4hgo#