Ministrstvo za kmetijstvo objavlja tri javne razpise in sicer:

 •  TRETJI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V OKOLJSKO AKVAKULTURO«+

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Upravičenci: V skladu z 80. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:

  • gospodarske družbe
  • zadruge
  • samostojni podjetniki posamezniki
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 12. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018 do 24. ure.

Več informacij: TUKAJ

 

 • TRETJI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO«

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Upravičenci: V skladu z 69. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:

  • gospodarske družbe,
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki posamezniki ali
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 12. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018 do 24. ure.

Več informacij: TUKAJ

 

 • TRETJI JAVNI RAZPIS ZA UKREP »PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE«

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. 

Upravičenci: V skladu z 91. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

  • gospodarske družbe
  • zadruge
  • samostojni podjetniki posamezniki ali
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 12. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018 do 24. ure.

 

Več informacij: TUKAJ