Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 9/2018 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke . Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno - garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

•             + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov,

•             + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov

•             + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G 

Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem najdete tukaj. 
Dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

UGODNOSTI GARANCIJE:

Z izdajo garancije se:

•             poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,

•             zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,

•             zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,

•             zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,

•             zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,

•             strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPIS:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

•             se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe

•             imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih

•             letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR

 

ODDAJA VLOG NA SPS:

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2018 do 31.12.2019, oddajo na SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2018.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P1 plus 2018, ki ga najdete na spletni strani SPSa: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=64   in v Ur. l. RS št. 9/2018.

 

 

Dodatne informacije in podjetniško svetovanje lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.