Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za podukrep 16.2.: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Predmet: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 eurov.

Javni razpis je strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

  • 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
  • 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca in prilog v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. februarja 2018 do vključno 25. maja 2018 do 24. ure.

Informacije o javnem razpisu: 

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-pošta: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS (V Prilogi št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

Več: tukaj