Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.

Na razpis se lahko prijavi šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis (nastopata kot soprijavitelja). Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola: na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje ter izpolnjuje druge razpisne zahteve. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec: na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje druge razpisne zahteve.

Rok za prijavo: 16.02.2018

Več na povazavi.